English | Vietnamese
Legal Updates
     
Nghị định 01/2014/NĐ-CP “mở đường” cho nhà đầu tư nước ngoài
Ngày 03/01/2014, Chính phủ đã ban hành nghị định số 01/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định số 69/2007/NĐ-CP trong lĩnh vực nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam. Dưới dây là một số điểm nổi bật.
Doanh Nghiệp chính thức tự quyết định con dấu theo Luật Doanh Nghiệp 2014

Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp hiện hành con dấu của doanh nghiệp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp với một chuẩn chung về hình thức, mẫu và nội dung con dấu.


Một số lưu ý trong việc sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam
Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, việc giao lưu hợp tác và làm việc với các doanh nghiệp, lao động nước ngoài ngày càng gia tăng. Tác giả xin lưu ý các doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài các vấn đề được nêu ra dưới đây.
ĐÓNG CÔNG ĐOÀN PHÍ NGAY CẢ KHI KHÔNG THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ