English | Vietnamese
Legal Updates
     
Nghị định 01/2014/NĐ-CP “mở đường” cho nhà đầu tư nước ngoài (2-5-2014)
Nghị định 01/2014/NĐ-CP “mở đường” cho nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 03/01/2014, Chính phủ đã ban hành nghị định số 01/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định số 69/2007/NĐ-CP trong lĩnh vực nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam. Dưới dây là một số điểm nổi bật

1.      Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần

Theo nghị định này, tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài được tăng lên so với trước đây. Cụ thể, nhà đầu tư là cá nhân sẽ được sở hữu tối đa 5%, 15%  và 20% vốn điều lệ lần lượt đối với tổ chức nước ngoài và nhà đầu tư chiến lựợc so với 10% và 15% như trước đây. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài trong một ngân hàng thương mại tại Việt Nam không được vượt quá 30% vốn điều lệ.

Trong trường hợp đặc biệt để thực hiện cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém, gặp khó khăn, bảo đảm an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định tỷ lệ sở hữu c phn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

2.      Nhà đầu tư sở hữu trên 10% vốn điều lệ và nhà đầu tư chiến lược:

Theo qui định tại Nghị định này, nhà đầu tư sở hữu trên 10% vốn điều lệ phải đáp ứng các điệu kiện sau:

-    Được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế có uy tín xếp hạng từ mức ổn định hoặc tương đương trở lên.

-    Có đủ nguồn tài chính để mua cổ phần được xác định theo báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập năm liền kề trước năm nộp hồ sơ và nguồn vốn mua cổ phần hợp pháp theo quy định của pháp luật.

-    Việc mua cổ phần không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh trong hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam

-    Không vi phạm nghiêm trọng pháp luật về tiền tệ, ngân hàng, chứng khoán và thị trường chứng khoán của nước nơi nhà đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính và Việt Nam trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sô mua cổ phần.

-    Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 10 tỷ đô la Mỹ đi với nhà đầu tư nước ngoài là ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính hoặc có mức vốn điều lệ tối thiểu tương đương 1 tỷ đô la Mỹ đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức khác vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ mua cổ phần.

Đối với nhà đầu tư chiến lược:

-          Có kinh nghiệm hoạt động quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng từ 5 năm tr lên.

-          Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 20 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ mua cổ phần.

-          Không sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào khác tại Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực vào ngày 02 tháng 02 năm 2014.